Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Horehronské múzeum si dovoľuje dať do Vašej pozornosti nasledujúce vyučovacie hodiny: 

Rozsah: 45 minút, podľa dohody

Poplatok:  1 € na 1 osobu/vyuč. hodinu

Vyučovaciu hodinu treba dohodnúť v časovom predstihu s konkrétnym lektorom - Personálne obsadenie.

 

1. Tradičný ľudový odev na Horehroní a v okolí Brezna

Základom vyučovacej hodiny je prezentácia originálnych muzeálnych zbierkových predmetov. Na príklade viacerých mužských a ženských variantov tradičného odevu, ktoré sa postupne vyskladajú na postavách vybraných študentov, poukazujeme nielen na regionálne a lokálne rozdiely v odievaní žien a mužov v minulosti; ale aj na druhy používaných textílií a galantérnych doplnkov. Žiaci/študenti majú možnosť na „vlastnej koži“ pocítiť akými vlastnosťami disponoval tradičný odev, a ako formoval ľudskú postavu a jej pohyb. Prezentácia rovnako približuje špecifické atribúty nosené na odeve slobodných a tých druhých, poukazuje na rozdiely v tradičných účesoch. Staršie varianty regionálnych krojov sa študentom predstavia prostredníctvom obrazovej prezentácie.

Lektor: Vanda Golianová, odborný pracovník

 

2. História mesta Brezno

Komentovaná obrazová prezentácia poskytuje v priereze informáciu o podmienkach vzniku, rozvoja, perspektív, právneho postavenia mesta a jeho hospodárskeho, kultúrneho a stavebného rozvoja až do súčasnosti.

Lektor: Ivica Krištofová, odborný pracovník

 

3. Urbanizmus a stavebný vývoj mesta Brezno

Vyučovacia hodina je pripravená formou obrazovej projekcie,  pri ktorej sú použité dobové obrazové dokumenty – historické fotografie a pohľadnice, pôdorysné plány z 18. a 19. storočia, veduta mesta z roku 1772 a súčasné fotografie mesta. Sprievodné slovo má charakter chronologického sprievodcu s využitím príslušných obrazových dokumentov; súčasné fotografie porovnávajú vývojové zmeny jednotlivých stavieb aj urbanistických celkov mesta.

Lektor: Ivica Krištofová, odborný pracovník

 

4. Z histórie židovskej komunity v Brezne

Powerpointová prezentácia mapuje storočnú prítomnosť židovskej komunity v meste, od jej počiatkov v pol. 19. storočia, až po obdobie holokaustu. Predstavuje komunitu ako integrálnu súčasť breznianskej občianskej spoločnosti a jej aktivity v politickom, kultúrnom, spoločenskom a športovom živote v meste najmä v medzivojnovom období. Rámcuje  postavenie komunity v čase vojnovej Slovenskej republiky  až po jej zánik.

Lektor: Ivica Krištofová, odborný pracovník

 

5. Pamäť v kameni

Obrazová prezentácia spojená s hovoreným slovom mapuje stavebné slohy v historickom jadre mesta Brezno. Prostredníctvom dobových zbierkových  fotografií a súčasných dokumentárnych záberov z terénu poskytuje možnosť spoznať zachované celky, detaily a prvky jednotlivých slohov od gotiky až po funkcionalizmus. 

Lektor: Ivica Krištofová, odborný pracovník

 

6. Ľudový tanec v okolí Brezna

Cieľom vyučovacej hodiny zameranej na ľudový tanec bolo priblížiť študentom reálie, o ktorých doposiaľ nenadobudli žiadne vedomosti. Študenti sa prostredníctvom interaktívnej prednášky oboznámili s historickými etapami vývoja tanca – ľudového tanca, s premenou ľudskej spoločnosti a jej duchovných i materiálnych hodnôt. Podoby jednotlivých typov tancov boli študentom nielen slovne vysvetlené, ale aj názorne ukázané, pričom cieľom vyučovacej hodiny bolo z tanečných laikov vychovať tancujúci amatérsky kolektív. Povedomie študentov o zastaralom jave tradičnej kultúry zvýšila predovšetkým komparácia udalostí (morálnych prejavov) doby minulej a súčasnej, na základe ktorej mali možnosť porozumieť doteraz pre nich neatraktívnemu folklórnemu archaizmu.

Lektor: Vanda Golianová, odborný pracovník

 

7. Cyklus „BREZNIANSKE OSOBNOSTI“

Vyučovacie hodiny sú pripravené vo forme obrazových projekcií, ktoré sú doplnené hovoreným sprievodným textom:

1. Ladislav Horský - hokejová a trénerská legenda

Lektor: Ivica Krištofová, odborný pracovník

 

8. Smalt v Hronci

Vyučovacia hodina je zameraná na oboznámenie sa študentov s históriou smaltu ako takého, s dôrazom na históriu výroby smaltu v Hronci. Študenti sa dozvedia kedy bola smaltovňa v Hronci založená, aké technológie sa pri výrobe používali a aká bola produkcia fabriky. Celá vyučovacia hodina je obohatená názornou  ukážkou smaltovaných predmetov z našich zbierok, ako aj smaltovaných predmetov a šperkov zo súčasnosti.

Lektor: Zuzana Michelčíková, odborný pracovník

 

9. Ľudové liečenie

Vyučovacia hodina je zameraná na oboznámenie sa študentov s ľudovým liečením.Čo si môžeme pod týmto pojmom predstaviť, kto sa ľudovým liečením zaoberal, aké boli predstavy o príčinách vzniku chorôb, akými spôsobmi sa liečili a ako a čím možno pomáhať i škodiť. Súčasťou hodiny je i stručná história používania liečivých rastlín ako i názorná ukážka niektorých z nich a ich spoznávanie.

Lektor: Zuzana Michelčíková, odborný pracovník

 

10. Tradičné včelárstvo na Horehroní

Náhľad do histórie tradičného chovu včiel v oblasti Horného Pohronia. Mapovanie vývinu včelárskych techník, pomôcok a nástrojov, od koristníckeho zberu medu z bútľavých stromov po uvedomelé pestovanie včelích rodín v rámikových úľoch. Doplnené video prezentáciou.

Lektor: Ľubomír Bagačka, odborný pracovník

 

11. Formy tradičného spracovania dreva na hornom Pohroní

Vyučovacia hodina zameraná na spoznávanie tradičných spôsobov získavania a spracovania drevnej hmoty v horehronskom regióne. Od prvotných, primitívnych spôsobov po sofistikované, efektívne lesné hospodárenie. Prierez históriou vývinu drevárstva ako jedného z hlavných zamestnaní Horehroncov. Ukážka drevorubačských nástrojov formou video prezentácie.

Lektor: Ľubomír Bagačka, odborný pracovník

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.