Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

 

1. Depozit FPU 

2. Architektonická súťaž novej etnografickej expozície

Už tridsať rokov živí Horehronské múzeum myšlienku na adaptáciu roľnícko – remeselníckej usadlosti s ľudovou mangľovňou na Rázusovej ulici v Brezne pre svoje účely. Od roku 1991 dostávala predstava čoraz jasnejšie kontúry - cez ideový koncept naznačený v diplomovej práci, architektonickú štúdiu v roku 1994 až po vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a odrážala aktuálnu situáciu múzea sídliaceho v prenajatých priestoroch radnice. Ing. arch. Igor Faško vypracoval postupne niekoľko štúdií adaptácie objektu a jeho dostavby. Pôvodný zámer vybudovania ďalšej etnografickej expozície (okrem existujúcej v radnici) z roku 1994 a čiastočné využitie objektu na komerčné účely sa postupne upravoval a transformoval do dvoch úrovní – rekonštruovať objekt pre expozičné účely a vybudovať v záhrade objektu novú sídelnú budovu s depozitárom a konzervátorskými dielňami. Do zámeru bola zahrnutá aj vila na susednej parcele v Ulici B. Němcovej, v ktorej bola (a dodnes je) materská škola. Po adaptácii priestorov mala slúžiť pre odborné pracoviská. V roku 2007 bolo vydané stavebné povolenie pre obnovu usadlosti a dostavbu administratívnej budovy a Ing. arch. Igor Faško vypracoval projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby rekonštrukcie usadlosti. Súperenie o získanie prostriedkov z európskych zdrojov s inou kultúrnou inštitúciou BBSK v roku 2008 sme však prehrali. Neuspeli sme ani v roku 2014. Na projektový zámer opäť upozornil nové vedenie BBSKv roku 2019 autor projektu. BBSK prispel v roku 2019 na aktualizáciu vybraných čiastkových projektových dokumentácií rekonštrukcie. V súvislosti s aktualizáciou bola vypracovaná Ing. arch. Igorom Faškom a Ing. Jurajom Nociarom aj štúdia interiéru etnografickej expozície. V roku 2019 a 2021 uvoľnil BBSK aj finančné prostriedky na pamiatkovú obnovu a opravu strešnej krytiny. Náklady na vykonané reštaurátorské práce, ktoré realizoval Tibor Kováč, aj oprava strechy predstavujú viac ako 60 000. Po dlhom čase sme tak mohli zreštaurovaný mangeľ v letnej turistickej sezóne 2020 sprístupniť aj verejnosti. Zdá sa, že svitá na lepšiu budúcnosť. Projekt rekonštrukcie NKP Dom remeselnícky a mangľovňa stanovil BBSK ako prioritu vo svojom novom programovacom období na čerpanie štrukturálnych fondov, čo uviedol aj vo vstupnej správe Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Aktuálne vyhlásilo Horehronské múzeum aj architektonickú súťaž ideového konceptu novej etnografickej expozície, plánovanej na dvoch podlažiach adaptovanej usadlosti. Architektonickú súťaž návrhov novej etnografickej expozície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia aj Banskobystrický samosprávny kraj.

                                                                                                                                                                                              

*  *  *

3.Kto po nociach chodí

Horehronské múzeum v Brezne v súlade s predmetom činnosti, orientáciou na etnografiu a históriu, zhodnocovaním zbierkového fondu a informácií získaných terénnym výskumom ponúkne svojim návštevníkom od októbra 2021 novú, príťažlivú kultúrnu službu. Témou tohto pilotného projektu sú poverové bytosti, ich výzor, možnosti kontaktu s nimi, ich pôsobenie na ľudí či zvieratá. Predstavy o nich boli rôznorodé, viazané na určité miesta výskytu a určité dni v priebehu roka. Stretnutie s takouto bytosťou sa pokladalo za reálnu skúsenosť a možnú súčasť života. Rozprávanie o poverových bytostiach je rozsiahlou časťou ľudovej prozaickej tvorby, čo tvorí časť duchovnej kultúry a dedičstva našich predkov. Spojiť záujem o tajomné bytosti s uchovávaním kultúrneho dedičstva našich predkov je hlavným cieľom projektu Kto po nociach chodí ktorý je určený nielen verejnosti, ale je vhodný tiež pre žiakov základných a stredných škôl. Téma je koncipovaná s ohľadom na osnovy Školského vzdelávacieho programu v rámci prierezovej témy. Podujatie pripravujeme v spolupráci s oddelením kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie. Projekt Kto po nociach chodí podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a bude realizovaný aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

 

 4. Ochrana ZF germicídnymi žiaričmi

Trojlístok úspešných projektov Horehronského múzea

Horehronskému múzeu sa v tomto roku doteraz podarilo uspieť v troch výzvach vyhlásených Fondom na podporu umenia. V prvej výzve, ktorej výstupom bude zaujímavá aktivita, jediná svojho druhu na Slovensku, Kto po nociach chodí, sme Vás už informovali. K podpore 7000 € sa pridal finančný príspevok FPU vo výške 9000 € na ideovú architektonickú súťaž návrhov novej etnografickej expozície. Na realizáciu tohto zámeru sú vyhradené priestory v plánovanom adaptovanom objekte remeselnícko – roľníckej usadlosti na Rázusovej ulici, na ktorý má múzeum spracovanú projektovú dokumentáciu. Cieľom súťaže je vypracovať architektonicko - výtvarnú ideu a koncepciu budúcich expozičných priestorov, ktorá bude po prestavbe domu inštalovaná vo vybraných miestnostiach. Prípravu súťaže podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, aj Banskobystrický samosprávny kraj príspevkom vo výške takmer 5000 €. Trojlístok úspešných žiadostí o podporu doplnil príspevok smerujúci ku skvalitneniu podmienok uloženia zbierkových predmetov v depozitároch múzea. Ani jeden depozitár nie je účelový a udržať v nich dlhodobo vyvážené vhodné klimatické podmienky prakticky nie je možné. Na ich optimalizáciu sa používajú rôzne podporné zariadenia, medziiným germicídne žiariče, ktoré zabezpečujú sterilizáciu ovzdušia ultrafialovým krátkovlnným žiarením a zabraňujú tak šíreniu plesní, spórov a baktérií. Chránia tak nielen predmety pred degradáciou, ale aj zdravotný stav zamestnancov, ktorí so zbierkami pracujú. Kúpu štyroch kusov žiaričov z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia sumou 2000 €.

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.